เดือนพฤษภาคม 2556
-
20 พ.ค. 2556
เปิดเรียน ทุกระดับชั้น
 
 
 
พบปะพูดคุยกันได้ที่
 

ยินดีต้อนรับผู้ประเมินภายนอก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)


  นายสุวิทย์ เพชรทองไทย
  นายรณชัย อารียะ
  นางวนิดา เพชรทองไทย


โดยบริษัท ดีนี่ เทคโนโลยี จำกัด
เข้าประเมินสถานศึกษา
ในวันที่ 25,28,29 มกราคม พ.ศ. 2556

 
~~Welcome to Kantabutra School~~

โรงเรียนกันตะบุตร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มุ่งเน้นการจัดการการเรียนรู้สู่คุณภาพของคนไทยที่เก่ง ดี มีความสุข มีมาตรฐานสากลมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
โดยการบริหารจัดการที่ดี ผู้บริหารและครูมืออาชีพ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาที่ดี มีความรู้อันเป็นสากล ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการบริการ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพและจิตสำนึกในความเป็นไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 
ผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
  จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวเขตดุสิต
 
 
 
     
ผลงานนักเรียน Friendship Cyber Teen 2011
  จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
   
 
โรงเรียนกันตะบุตร เลขที่ 71
ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2241-5214,0-2669-1101 โทรสาร 0-2669-1102
e-mail :kanta_buta@hotmail.com