ม.3/2

1
เด็กชาย ทัศไนย ผิวงาม
21
เด็กหญิง เปมิกา สรณาคมน์
2
เด็กชาย กฤตณัฐ เพียรเพ็ชร
22
เด็กหญิง ชลธิชา งามพงษ์เจริญ
3
เด็กชาย ธิติวุฒิ คงสม
23
เด็กหญิง กฤติกานต์ ชัยกาญจนกิจ
4
เด็กชาย ปฐมพร มั่นคง
24
เด็กหญิง สุธิดา นันจะ
5
เด็กชาย มนัสนันท์ พวกแสน
25
 
6
เด็กชาย ประดิษฐ์ พ่อค้าข้าว
26
 
7
เด็กชาย วุฒิพงศ์ กำลังเอก
27
 
8
เด็กชาย เศรฐวัฒน์ วงศ์หมอ
28
 
9
เด็กชาย คมกฤษณ์ เลิศหัตถศิลป์
29
 
10
เด็กชาย จุลดิษฐ์ สะริม
30
 
11
เด็กชาย อำพล พรมศรี
31
 
12
นาย พิชญะ อาชาไชย
32
 
13
เด็กหญิง ณัฐริกา สมาธิ
33
 
14
เด็กหญิง อุษณีย์ ใจหาญ
34
 
15
เด็กหญิง ปินันทิยา ภามี
35
 
16
เด็กหญิง แอนน่า มาเรีย จำศรี
36
 
17
เด็กหญิง ศิริวรรณ จามะรีย์
37
 
18
เด็กหญิง ศิริพักตร์ พึ่งนุสนธิ์
38
 
19
เด็กหญิง กาญจนาภรณ์ ศรีษะเนตร
39
 
20
เด็กหญิง นริศรา เปลี่ยนเมฆ
40
 

BACK