เดือนพฤศจิกายน 2559
-
1 พ.ย. 2559
เปิดเรียน ทุกระดับชั้น
 
 
 
พบปะพูดคุยกันได้ที่
 

ยินดีต้อนรับผู้ประเมินภายนอก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)


  นายสุวิทย์ เพชรทองไทย
  นายรณชัย อารียะ
  นางวนิดา เพชรทองไทย


โดยบริษัท ดีนี่ เทคโนโลยี จำกัด
เข้าประเมินสถานศึกษา
ในวันที่ 25,28,29 มกราคม พ.ศ. 2556

 
~~Welcome to Kantabutra School~~

โรงเรียนกันตะบุตร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มุ่งเน้นการจัดการการเรียนรู้สู่คุณภาพของคนไทยที่เก่ง ดี มีความสุข มีมาตรฐานสากลมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
โดยการบริหารจัดการที่ดี ผู้บริหารและครูมืออาชีพ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาที่ดี มีความรู้อันเป็นสากล ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการบริการ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพและจิตสำนึกในความเป็นไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 
ภาพกิจกรรมและบรรยากาศภาศภายในโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รร.กันตะบุตรประสานขอความร่วมมือกับรร.เซนต์คาเบรียล ติวนักเรียน ป.6และ ม.3 เพื่อเตรียมสอบ O-NET ในวันเสาร์ภาคเรียนที่ 2  
     

ประกาศ รร.กันตะบุตรเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ในวันที่

1พฤศจิกายน 2559 เปิดเรียนทุกระดับชั้น
   
 
 
 

 
     
โรงเรียนกันตะบุตรพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558  

 
โรงเรียนกันตะบุตร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้นประจำปีการศึกษา 2557 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.
ระดับเตรียมอนุบาล รับสมัครตั้งแต่อายุ 2 ขวบขึ้นไป
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ห้องธุรการ หรือติดต่อฝ่ายแนะแนว 0-2241-5214 (ครูเอก)
 

 
นักเรียนเก่า สามารถซื้อหนังสือแบบฝึกหัดเรียน ได้แล้ววันนี้
พร้อมลงทะเบียน รับสิทธิ์ อุปกรณ์การเรียน/เสื้อผ้านักเรียน/พร้อมหนังสืออ่านเรียนฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 
โรงเรียนกันตะบุตร เลขที่ 71
ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2241-5214,0-2669-1101 โทรสาร 0-2669-1102
e-mail :kanta_buta@hotmail.com