เดือนพฤษภาคม 2556
-
20 พ.ค. 2556
เปิดเรียน ทุกระดับชั้น
 
 
 
พบปะพูดคุยกันได้ที่
 

ยินดีต้อนรับผู้ประเมินภายนอก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)


  นายสุวิทย์ เพชรทองไทย
  นายรณชัย อารียะ
  นางวนิดา เพชรทองไทย


โดยบริษัท ดีนี่ เทคโนโลยี จำกัด
เข้าประเมินสถานศึกษา
ในวันที่ 25,28,29 มกราคม พ.ศ. 2556

 
~~Welcome to Kantabutra School~~
หลักสูตรการเรียนการสอน
โรงเรียนจัดการการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล (อายุ 3 – 5 ปี)
ระดับชั้นประถมศึกษา (อายุ 6 – 11 ปี)
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 12 -14 ปี)
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
     - ระดับปฐมวัย จัดการศึกษาโดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
     - ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
     - เวลาเรียน อนุบาล 1-3 เรียน คาบละ 20 นาที เรียนวันละ 3 ชั่วโมง และรับประทานอาหาร-นอน ประมาณวันละ 3 ชั่วโมง
อนุบาล 3 เรียนว่ายน้ำเป็นวิชาพิเศษเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  - ช่วงชั้นที่ 1 มีดังนี้
1. ลูกเสือ/เนตรนารี 2. แนะแนว 3. ชมรม/กลุ่มสนใจ 4. ว่ายน้ำ
 
  -ช่วงชั้นที่ 2 มีดังนี้
1. ลูกเสือ/เนตรนารี 2. แนะแนว 3. ว่ายน้ำ 4. ชมรม/กลุ่มสนใจ
 
  -ช่วงชั้นที่ 3 มีดังนี้
1. ลูกเสือ/เนตรนารี 2. แนะแนว 3. ว่ายน้ำ 4. ชมรม/กลุ่มสนใจ
 

 
จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี
 
  ระดับชั้นอนุบาล1-2-3 = 600 ชั่วโมง/ปี
 
  ช่วงชั้นที่ 1 – 2 (ป.1-6) = 1,200 ชั่วโมง/ปี
 
  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) = 1,200 ชั่วโมง/ปี  

 
การจัดการเรียนการสอน
 
  โรงเรียนเปิดทำการสอน 3 ระดับ
 
  ระดับอนุบาล 1-3
 
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
 
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   

 
การรับสมัครนักเรียน
 
  รับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิง
อนุบาลตั้งแต่ 2ขวบ 6 เดือนขึ้นไป
ประถมปีที่1 ตั้งแต่อายุ 6 ปี
 

 
หลักฐานการสมัคร
 
  - สำเนาสูติบัตร
- ทะเบียนบ้าน
- ป04 จากโรงเรียนเดิม (ป2-ป6)
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
 

 
วันรับสมัคร
 
  - ภาคเรียนที่ 1 : ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม
- ภาคเรียนที่ 2 : ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน
 

 
เปิดเรียน
 
  - ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 15 พฤษภาคม - 10 ตุลาคม
- ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 มีนาคม
 

 
เวลาเรียน
 
  - อนุบาล 8.00-15.00 น.
- ประถม-มัธยม 8.00-15.50 น.
- หยุดวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 
     

โรงเรียนกันตะบุตร เลขที่ 71
ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2241-5214,0-2669-1101 โทรสาร 0-2669-1102
e-mail :kanta_buta@hotmail.com