เดือนพฤษภาคม 2556
-
20 พ.ค. 2556
เปิดเรียน ทุกระดับชั้น
 
 
 
พบปะพูดคุยกันได้ที่
 

ยินดีต้อนรับผู้ประเมินภายนอก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)


  นายสุวิทย์ เพชรทองไทย
  นายรณชัย อารียะ
  นางวนิดา เพชรทองไทย


โดยบริษัท ดีนี่ เทคโนโลยี จำกัด
เข้าประเมินสถานศึกษา
ในวันที่ 25,28,29 มกราคม พ.ศ. 2556

 
~~Welcome to Kantabutra School~~
โรงเรียนกันตะบุตร ตั้งอยู่เลขที่ 71 ถนนอำนวยสงคราม
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2241-5214,0-2669-1101
โทรสาร 0-2669-1102
แผนที่โรงเรียนโดย Google map
โรงเรียนกันตะบุตร เลขที่ 71
ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2241-5214,0-2669-1101 โทรสาร 0-2669-1102
e-mail :kanta_buta@hotmail.com