เดือนพฤษภาคม 2556
-
20 พ.ค. 2556
เปิดเรียน ทุกระดับชั้น
 
 
 
พบปะพูดคุยกันได้ที่
 

ยินดีต้อนรับผู้ประเมินภายนอก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)


  นายสุวิทย์ เพชรทองไทย
  นายรณชัย อารียะ
  นางวนิดา เพชรทองไทย


โดยบริษัท ดีนี่ เทคโนโลยี จำกัด
เข้าประเมินสถานศึกษา
ในวันที่ 25,28,29 มกราคม พ.ศ. 2556

 
~~Welcome to Kantabutra School~~

โรงเรียนกันตะบุตร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มุ่งเน้นการจัดการการเรียนรู้สู่คุณภาพของคนไทยที่เก่ง ดี มีความสุข มีมาตรฐานสากลมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
โดยการบริหารจัดการที่ดี ผู้บริหารและครูมืออาชีพ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาที่ดี มีความรู้อันเป็นสากล ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการบริการ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพและจิตสำนึกในความเป็นไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 
กิจกรรมต่าง ๆ ปี 2555-2556
การตรวจประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2555  
กิจกรรมการเวียนเทียนวันวิสาขบูชา  
คณุครูโรงเรียนกันตะบุตรได้รับรางวัลผลคะแนนโอเน็ตนักเรียน ดีเยี่ยม  
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2555  
วันไหว้ครู 2555  
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2555  
กิจกรรมการต่อต้านสารเสพติดโลก ปีการศึกษา 2555  
กิจกรรมวันภาษาไทย  
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  
กิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติดโลก  
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2555  
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกันตะบุตร  
การลงนาม ความร่วมมือ MOU
กับสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร และวิทยาลัยราชพฤกษ์
 
กิจกรรมวันลอยกระทง  
ทัศนศึกษาฟาร์มจรเข้สามพราน และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งสยาม  
ศึกษาดูงานที่รัฐสภา  
ทัศนศึกษาไบเทคบางนา  
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่  
กิจกรรมวันคริสต์มาส  
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
กิจกรรมกีฬาสีภายในต่อต้านสารเสพติด  
การแนะแนวการศึกษา/ฝ่ายแนะแนว และประชาสัมพันธ์  
     
โรงเรียนกันตะบุตร เลขที่ 71
ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2241-5214,0-2669-1101 โทรสาร 0-2669-1102
e-mail :kanta_buta@hotmail.com