การตรวจประกันสุขภาพภายในโดยต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ